Mission

  

آرمان موسسۀ پاسارگاد در بخش موسیقی، توجه ویژه در زمینه حفظ، گسترش و ایجاد اشتیاق بیشتر هموطنان خارج از کشور، درگرداگرد جهان، به هنر و فرهنگ ایران می باشد.

موسسۀ پاسارگاد افتخار دارد که پشتیبانی خود را ازاقدامات خیرخواهانه سازمانهای ملی و بین المللی در زمینه های هنری، فرهنگی و اجتمائی ازجمله صندوق "ای اچ جی" برای کمک به مدرسه سازی و گسترش سواد آموزی در اقصی نقاط دنیا اعلام و درادامه، همکاری و توسعه روابط با دیگر ارگان های معتبر برای اهداف و فعالیت های مشابه، با برگذارکردن رویدادهای هنری و اجتماعی و تهیه و تولید موسیقی با بهترین کیفیت کوشا باشد.